AVG

Contactgegevens

www.21zuid.nl, info@21zuid.nl, +31621212121. Mevrouw B.E. le Clercq is de Functionaris Gegevensbescherming van 21 Zuid Makelaardij. Zij is te bereiken via info@21zuid.nl.

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, in het Nederlands de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties diepersoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Wij moeten aan kunnen tonen dat wijde juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de eisen te voldoen. Ook moetenwij kunnen bewijzen dat wij de geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van depersoonsgegevens.

21 Zuid Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat udeze zelf aan ons verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meerverwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer,nationaliteit, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, lijst metcontactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer, nummer/kopie legitimatiebewijs.

Wij werken met persoonsgegevens van u als klant en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Hierbij gaat het omalle gegevens die kunnen leiden naar de identiteit van een persoon. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voorde verwerkingen waarvoor wij doel en/of middelen bepalen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het door ons verzamelen van de identificerende gegevens van klanten/opdrachtgevers (grondslagis hetmoeten voldoen aan een wettelijke verplichting);
 • het verzamelen van contactgegevens van potentiële klanten en relaties, dit betreft bijvoorbeeldde gegevensvan personen die inschrijven op een nieuwsbrief of graag informatie willenontvangen. Bij het verkrijgen vandeze gegevens zullen wij de expliciete toestemming vragen van de betrokkene om deze gegevens te mogengebruiken en bewaren;
 • verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van u als klant (verantwoordelijke) wordenuitgevoerd,maar waarbij de onafhankelijke uitoefening van ons beroep een voorwaarde is.

Wij zijn verwerker voor de verwerkingen van persoonsgegevens die wij in opdracht van u als klant (verwerkingsverantwoordelijke) uitvoeren. Voorbeelden zijn:

 • het verwerken van persoonsgegevens voor huur- en koopovereenkomsten;
 • het bijhouden van een administratie;
 • overeengekomen specifieke werkzaamheden;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@21zuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

21 Zuid Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:

 • ten behoeve van de dienstverlening voor u;
 • het afhandelen van betalingen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten;

21 Zuid Makelaardij verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de huur- en koopovereenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

21 Zuid Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 21 Zuid Makelaardij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

21 Zuid Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 10 jaar; bewaartermijn administratie, mede in het kader van btw regelgeving onroerend goed;
  Wij sluiten hierbij aan bij de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

12 Zuid Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden; zoals eigenaren van het onroerend goed waarvoor is bemiddeld en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 21 Zuid Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overzicht van data/registerplicht

Wij hebben als kantoor een register, waarin onder meer is aangegeven waar wij persoonlijke data van u als klant bewaren, welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. Wij dienen de juridische basis van de verwerking van gegevens van u als klant te kunnen bewijzen. En dit geldt niet alleen voor alle digitale bestanden, ook op papier is dit van toepassing (denk aan orders van woningen met daarin de gesloten huur- of koopovereenkomsten en bijbehorende correspondentie). Als er geen doel is om gegevens op te slaan, dan moet er een veilige manier van vernietiging of archivering zijn. In het kader van de AVG moeten deze processen en procedures inzichtelijk zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 21 Zuid Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@21zuid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Datalekken melden

Datalekken moeten in bepaalde gevallen gemeld worden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

21 Zuid Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@21zuid.nl.

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Ons kantoor is verplicht zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Binnen ons kantoor worden de medewerkers hierop gewezen en dienen daartoe ook een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Verkregen informatie wordt in geen enkel geval aan derden verhuurd of verkocht.

Er kan tijdens uw bezoek aan onze website gebruik worden gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het resultaat van onze website. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten.

Ons kantoor hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@21zuid.nl.